PepsiCo

 1. Home
 2. O Firmie
  1. Historia PepsiCo
  2. Wizja i misja PepsiCo
  3. Wartości i filozofia PepsiCo
  4. PepsiCo w Polsce
  5. Kadra zarządzająca
  6. Światowy Kodeks Postępowania
  7. Zgłoś to
 3. Cel
  1. Świadomość celu
  2. Zrównoważony Rozwój Produktów
  3. Ochrona Środowiska
  4. Zrównoważony Rozwój Pracowników
  5. Nasze zobowiązania
 4. Produkty
  1. Cheetos
  2. Pepsi
  3. Lipton Ice Tea
  4. Lay’s
  5. Sunbites
  6. Star
  7. Twistos
  8. Toma
  9. Mirinda
  10. Gatorade
  11. 7 UP
  12. Slice
  13. Krystaliczne Źródło
  14. Mountain Dew
  15. Rockstar
  16. Produkty In-Out
 5. Dla prasy
  1. Kontakt dla dziennikarzy
 6. Kariera
 7. Ochrona danych osobowych
Search PepsiCo
O Firmie
Share This Page:
More |

Home » Zasady użytkowania

Zasady użytkowania

Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu i Zastrzeżeń, zanim skorzystają Państwo z Serwisu.

Akceptacja Regulaminu

Niniejszy Serwis internetowy („Serwis”) prowadzony jest przez PepsiCo, Inc. („PepsiCo”). Używane w nim określenia „my” i „nasz” odnoszą się do PepsiCo. PepsiCo udostępnia Serwis wraz z zawartymi w nim informacjami, narzędziami i usługami, o ile użytkownik zaakceptuje wszystkie przedstawione w nim warunki, zasady i oświadczenia. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. Jeśli NIE akceptujecie Państwo Regulaminu, prosimy NIE korzystać z Serwisu.

Ścisłość i kompletność informacji

PepsiCo nie odpowiada za dokładność, kompletność lub aktualność informacji dostępnych w Serwisie. Materiały prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny stanowić jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez sprawdzenia bardziej dokładnych, kompletnych lub aktualnych informacji ze źródeł pierwotnych. Zastrzegamy sobie prawo modyfikowania treści Serwisu w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania zawartych w nim informacji. Użytkownik zgadza się, że śledzenie zmian Serwisu należy do jego obowiązków.

Korzystanie z Serwisu

Cała treść Serwisu (w tym m.in. teksty, wzory, grafika, logotypy, ikony, obrazy, materiały dźwiękowe, materiały do pobrania, interfejsy, kody i oprogramowanie) stanowi wyłączną własność spółki PepsiCo, jej licencjodawców lub dostawców treści i chroniona jest prawem autorskim, prawem do znaków towarowych oraz innymi odpowiednimi przepisami prawa.

Użytkownik może korzystać z materiałów zawartych w Serwisie oraz kopiować, pobierać i drukować je na własny użytek i do celów niekomercyjnych, przy czym nie może zmieniać ani usuwać informacji o prawach autorskich, prawach do znaków towarowych lub innych prawach własności, jakie mogą być umieszczone na wykorzystywanych, kopiowanych, pobieranych lub drukowanych materiałach. Bezwzględnie zakazuje się korzystania z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, w szczególności jego modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania, przesyłania na serwery lub obejmowania licencją, bądź też opracowywania materiałów, informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych za jego pośrednictwem. Spółka PepsiCo, jej licencjodawcy lub dostawcy treści zachowują pełne i całkowite prawo własności do materiałów zawartych w Serwisie, w tym wszelkie związane z tym prawa własności intelektualnej, a materiały udostępniają na zasadzie licencji, która może być cofnięta w dowolnym czasie wedle wyłącznego uznania PepsiCo. PepsiCo nie gwarantuje ani nie zapewnia, że korzystanie z materiałów zawartych w Serwisie nie będzie naruszało praw osób trzecich niezwiązanych z PepsiCo.

Z Serwisu można korzystać wyłącznie do celów zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Materiały użytkownika

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie materiały przekazane przez niego za pośrednictwem Serwisu, w tym za ich zgodność z przepisami prawa, wiarygodność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie. Zabrania się korzystania z Serwisu w celu przesyłania na serwery, rozpowszechniania lub publikowania w inny sposób treści, które (i) są poufne, zastrzeżone, nieprawdziwe, oszczercze, szkalujące, wulgarne, mają postać groźby, naruszają prawa prywatności, prawa do wizerunku lub prawa własności intelektualnej, są obelżywe, niezgodne z prawem lub niemożliwe do zaakceptowania z innych względów; (ii) mogą stanowić przestępstwo karne lub podżegać do jego popełnienia, naruszać prawa innych osób lub w inny sposób powodować powstanie odpowiedzialności bądź naruszać przepisy prawa; lub (iii) mogą zawierać wirusy, treści polityczne, listy łańcuszkowe, masowo wysyłaną pocztę elektroniczną lub spam w dowolnej postaci. Zabrania się korzystania z fałszywych adresów poczty elektronicznej lub innych informacji identyfikujących, podszywania się pod inne osoby lub podmioty bądź w inny sposób wprowadzania w błąd co do pochodzenia danej treści. Zabrania się korzystania z Serwisu w celu przesyłania treści o charakterze komercyjnym.

O ile nie wskażemy inaczej, użytkownik przekazujący materiały udziela spółce PepsiCo i jej podmiotom stowarzyszonym nieograniczonego, niewyłącznego, nieodpłatnego, stałego, nieodwołalnego, podlegającego w całości sublicencjonowaniu prawa do korzystania z takich informacji, ich modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, opracowywania, rozpowszechniania i prezentowania za pośrednictwem wszelkich środków przekazu na całym świecie. Użytkownik ponadto wyraża zgodę na wykorzystywanie przez PepsiCo wszelkich otrzymanych od użytkownika lub osób działających w jego imieniu pomysłów, koncepcji i wiedzy specjalistycznej (know-how). Użytkownik udziela spółce PepsiCo i jej podmiotom stowarzyszonym prawa do wykorzystywania, wedle ich uznania, jego imienia i nazwiska w związku z takimi materiałami. Wszelkie dane osobowe udostępnione za pośrednictwem Serwisu traktowane są zgodnie z zamieszczoną w nim Polityką prywatności. Użytkownik oświadcza i zaręcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszelkie prawa do ogłaszanych przez niego treści, że treści te są ścisłe, że korzystanie z dostarczonych przez niego treści nie narusza żadnych postanowień niniejszego Regulaminu i nie wyrządza szkód żadnym osobom lub podmiotom, i że zrekompensuje PepsiCo wszelkie szkody wynikłe z roszczeń związanych z dostarczonymi przez niego treściami.

Zastrzeżenia

Użytkownik korzysta z Serwisu wyłącznie na własne ryzyko. Serwis dostarczany jest w stanie, w jakim jest.

PepsiCo wyraźnie wyklucza wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w jakichkolwiek kwestiach dotyczących Serwisu, w szczególności dorozumianą gwarancję przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub poszanowania cudzych praw.

Użytkownik pobiera materiały z Serwisu wedle własnego uznania i na własne ryzyko. Odpowiedzialność za uszkodzenie systemu komputerowego lub utratę danych wskutek pobrania takich materiałów ponosi użytkownik.

Ograniczenia odpowiedzialności

W ŻADNYM PRZYPADKU i BEZ WZGLĘDU NA TEORIĘ PRAWA LUB SŁUSZNOŚCI PEPSICO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ, bezwzględnej LUB INNEJ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE LUB WYNIKOWE POWSTAŁE WSKUTEK KORZYSTANIA Z INFORMACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SERWISIE, W TYM M.IN. UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ REPUTACJI, UTRATĘ DANYCH, PRZESTOJE W PRACY, NIEŚCISŁOŚĆ WYNIKÓW LUB AWARIĘ KOMPUTERA.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE SPÓŁKA PEPSICO ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKALUJĄCE, OBRAŹLIWE LUB NIEZGODNE Z PRAWEM POSTĘPOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA SERWISU. W POWYŻSZEJ SYTUACJI LUB W PRZYPADKU SPORU Z PEPSICO JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM DOSTĘPNYM UŻYTKOWNIKOWI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z SERWISU. UŻYTKOWNIK I PEPSICO ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE POWÓDZTWO BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZWIĄZANE Z SERWISEM MUSI BYĆ WNIESIONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD ZAISTNIENIA JEGO PODSTAWY, JAKO ŻE W PRZECIWNYM RAZIE ZOSTAJE NA ZAWSZE WYKLUCZONE. Z UWAGI NA TO, ŻE W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIE ZEZWALA SIĘ NA OGRANICZENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ BĄDŹ WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WYNIKOWE, POWYŻSZE POSTANOWIENIE MOŻE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PAŃSTWA PRZYPADKU.

Rekompensata

Użytkownik wyraża zgodę na zrekompensowanie PepsiCo wszelkich szkód, kosztów i wydatków, w tym honorariów prawniczych, bezpośrednio lub pośrednio związanych z korzystaniem przez niego z Serwisu, a także na przejęcie od PepsiCo odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie.

Prawa autorskie

O ile nie określono inaczej, ikony, przyciski i teksty znajdujące się w Serwisie stanowią wyłączną własność PepsiCo i jej podmiotów zależnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, powielanie lub przesyłanie tych elementów w dowolnej postaci lub w dowolny sposób, drogą elektroniczną, mechaniczną, za pośrednictwem fotokopiarek, nagrań czy też w inny sposób, do jakichkolwiek celów poza użytkiem własnym, wymaga uprzedniej pisemnej zgody PepsiCo.

Znaki towarowe

W Serwisie znajdują się logotypy, symbole marki oraz inne znaki towarowe i użytkowe (wspólnie „Znaki”) stanowiące przedmiot własności lub licencji spółki PepsiCo, jej podmiotów zależnych, licencjodawców bądź dostawców treści. Wszystkie Znaki należą do ich odnośnych właścicieli. Żadne z postanowień zawartych w Serwisie nie stanowi o udzieleniu przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób licencji bądź prawa do korzystania z jakiegokolwiek Znaku umieszczonego w Serwisie bez pisemnej zgody PepsiCo lub osoby trzeciej będącej jego właścicielem. PepsiCo zastrzega sobie wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim treści, które nie zostały w nim wyraźnie udzielone. Serwis wraz z całą treścią, w szczególności tekstami, grafiką, interfejsami i kodami, a także ich wyborem i układem, chroniony jest na zasadzie opracowania zgodnie z przepisami o prawach autorskich obowiązującymi w USA i w innych krajach.

Łącza do innych serwisów

Dla wygody użytkowników Serwis może zawierać łącza do innych serwisów nieutrzymywanych przez PepsiCo, które stanowią własność osób trzecich i są przez nie prowadzone. Nawet jeśli osoby te są stowarzyszone z PepsiCo, serwisy, do których odsyłają łącza, są poza kontrolą PepsiCo i podlegają odrębnym, niezależnym od PepsiCo praktykom w zakresie ochrony prywatności i gromadzenia danych oraz zasadom prawnym. PepsiCo nie odpowiada za treść serwisów, do których odsyłają łącza, i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści lub ścisłości znajdujących się w nich materiałów. Użytkownik korzysta z takich serwisów wyłącznie na własne ryzyko.

Prognozy

W Serwisie mogą znajdować się oświadczenia, szacunki lub przewidywania stanowiące „prognozy” (forward-looking statements) w myśl federalnych przepisów USA o papierach wartościowych. Prognozy mają z natury charakter spekulacyjny i są oparte na aktualnie dostępnych informacjach, planach operacyjnych i przewidywaniach dotyczących przyszłych zdarzeń i tendencji. Z tego względu są podatne na liczne zagrożenia i niewiadome. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od dotychczasowych doświadczeń PepsiCo bądź naszych oczekiwań lub przewidywań. PepsiCo nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub rewidowania prognoz.

Właściwość sądu

PepsiCo zarządza Serwisem z siedziby w Nowym Jorku, USA. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa stanu Nowy Jork, USA, i jest zgodnie z nimi interpretowany. Korzystając z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na poddanie się właściwości sądów w Nowym Jorku we wszystkich sprawach związanych z Regulaminem. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, przyjmuje się rozdzielną interpretację takiego postanowienia zgodnie z właściwym prawem. Takie postanowienie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niepodjęcie przez PepsiCo działań w związku z naruszeniem Regulaminu przez użytkownika lub inne osoby nie oznacza odstąpienia od prawa do podjęcia takich działań i nie ogranicza praw przysługujących PepsiCo w związku z takim naruszeniem lub przyszłymi naruszeniami.