Nasze cele


W PepsiCo wierzymy, że pojawia się możliwość zmiany sposobu produkcji, dystrybucji, konsumpcji, a także utylizacji żywności i napojów na całym świecie, co pozwoli stawić czoła wielu wyzwaniom.

Chcemy wykorzystać dostępny nam potencjał w postaci skali, zasięgu i fachowej wiedzy, co pomoże zbudować bardziej zrównoważony system produkcji żywności. System, który spełni oczekiwania ludzi w odniesieniu do wartości odżywczych oraz radości z konsumpcji, a jednocześnie będzie przyczyniał się do dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego, nie przekraczając przy tym naturalnych granic naszej planety.

Our Goals Body Hero (1)

Rolnictwo kolejnej generacji 

Nasz cel: Tworzenie korzyści środowiskowych, społecznych i gospodarczych dla społeczności na całym świecie w efekcie wspierania praktyk i technologii promujących poprawę warunków pracy rolników i bardziej odpornych systemów rolnych.

 • Pozyskiwanie 100% w pełni zrównoważonych* surowców niezbędnych do produkcji żywności, w tym ziemniaków, kukurydzy, owsa, pomarańczy, oleju palmowego oraz trzciny cukrowej do roku 2020.
 • Pozyskiwanie w sposób zrównoważony niezbędnych surowców do produkcji żywności w zależności od potrzeb działalności przedsiębiorstwa do roku 2025.

*„zrównoważony” oznacza spełnienie niezależnie potwierdzonych zasad Programu Zrównoważonego Rolnictwa PepsiCo w odniesieniu do kwestii społecznych, środowiskowych i gospodarczych, gwarantujących stosowanie najlepszych praktyk i uzyskiwanie korzystnych efektów działań przez rolników, społeczności i planetę.

Pozytywny wpływ na ochronę zasobów wody

Nasz cel: Poprawa bezpieczeństwa wody, gwarantującego ciągłość prowadzenia działalności i przyczyniającego się do rozwoju społeczności

Na obszarach wysokiego ryzyka wodnego do roku 2025:

 • Zwiększenie wydajności zużycia wody o 15% w łańcuchu dostaw rolnych (ze szczególnym uwzględnieniem kukurydzy i ziemniaków)
 • Zwiększenie wydajności operacyjnego zużycia wody o 25%
 • Pełne uzupełnienie wody zużytej w trakcie procesów produkcyjnych
 • Przyjęcie standardu Alliance for Water Stewardship jako narzędzia promowania działań na rzecz ochrony zasobów wodnych 
 • Zapewnienie dostępu do bezpiecznych zasobów wody 25 milionom osób do roku 2025

Opakowania w gospodarce obiegu zamkniętego 

Nasz cel: Fundamentalna zmiana sposobu postrzegania i traktowania opakowań PepsiCo – komunikacja wizji świata, w której plastik nigdy nie będzie musiał stać się odpadem

 • Do roku 2025 zaprojektowanie wszystkich opakowań produktów w taki sposób, aby nadawały się do ponownego przetworzenia, kompostowania lub ulegały biodegradacji
 • Zwiększenie proporcji przetworzonego surowca w opakowaniach plastikowych o 25% do roku 2025
 • Redukcja o 35% zawartości plastiku pierwotnego we wszystkich opakowaniach napojowych do roku 2025
 • Dalsze inwestycje w podnoszenie poziomu recyklingu opakowań na kluczowych rynkach do roku 2025

Większy wybór produktów z oferty PepsiCo

Nasz cel: Zmniejszanie zawartości cukru, soli i tłuszczów nasyconych

 • Zmniejszenie zawartości cukru: ≥67% napojów zawierać będzie ≤100 kalorii pochodzących z dodawanego cukru na porcję napoju o pojemności 350 ml do roku 2025
 • Zmniejszenie zawartości soli: zawartość soli w ≥75% artykułach żywnościowych nie przekroczy 1,3 miligrama na każdą kalorię do roku 2025
 • Zmniejszenie zawartości tłuszczów nasyconych: zawartość tłuszczów nasyconych w ≥75% artykułów żywnościowych nie przekroczy 1,1 grama na każde 100 kalorii do roku 2025

Łagodzenie zmian klimatycznych

Nasz cel: Podejmowanie własnych działań na rzecz zatrzymania zmian klimatu w wyniku redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym łańcuchu wartości

 • Zmniejszenie całkowitych emisji GHG w łańcuchu wartości PepsiCo o 20% do roku 2030

Działania na rzecz praw człowieka

Nasz cel: Podejmowanie działań na rzecz poszanowania praw człowieka dzięki kompetencjom i skali działalności PepsiCo

 • Przyczynianie się do tworzenia uczciwych i bezpiecznych warunków pracy w całym łańcuchu wartości i podejmowanie działań w odniesieniu do najbardziej istotnych zagadnień związanych z poszanowaniem praw człowieka (tj. wolności do zrzeszania się, prawa dostępu człowieka do wody, prawa do ziemi, praw pracowników uprzywilejowanych, zasad dotyczących godzin pracy i wynagrodzenia, a także bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • Zastosowanie zasad wynikających z Kodeksu postępowania dla dostawców PepsiCo w odniesieniu do wszystkich franczyzobiorców i joint ventures do roku 2025

Promowanie zróżnicowanego środowiska pracy

Nasz cel: Promowanie zróżnicowanego i włączającego środowiska pracy

 • Uzyskanie parytetu płci w odniesieniu do stanowisk kierowniczych do roku 2025
 • Utrzymanie programu równości wynagrodzeń

Wsparcie rozwoju

zawodowego

kobiet 

Nasz cel: Zwiększanie potencjału zarobkowego kobiet jako sposobu na zapewnienie wzrostu gospodarczego i zwiększanie bezpieczeństwa produkcji żywności

 • Zainwestowanie 100 milionów dolarów do roku 2025 w programy zapewniające 12,5 milionom kobiet dostęp do zasobów niezbędnych do zwiększenia ich aktywności zawodowej, a także w programy podnoszące pewność działania kobiet w obszarze produkcji żywności i rolnictwa